Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Clean Barbara Tywoniuk-Lubecka (zwane dalej PHU Clean); ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom, NIP 498-018-72-96, REGON 240661974.
    Dane kontaktowe firmy: tel. +48 32 307 13 8, adres e-mail: biuro@phuclean.pl.
  2. W PHU Clean nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla administratorów i podmiotów przetwarzających nie jest konieczne dla firm prywatnych nieprzetwarzających danych na dużą skalę.
  3. PHU Clean przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług handlowych, zaopatrzeniowych, reklamacyjnych, korespondencyjnych, kadrowych, księgowych. Przetwarzanie to zgodne jest z art. 6. Ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych i jest niezbędne do wykonania w/w usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, świadczenia sprzedaży, usług i księgowości. Firma PHU Clean nie jest Administratorem danych osobowych, które są niepotrzebne w w/w procesach.
  4. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
  5. Osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
  6. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, możliwe jest w dowolnym momencie jej wycofanie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
  8. Nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Nasi partnerzy