Kompleksowe zaopatrzenie HoReCa

Katalog 2022 / 2023Poznaj naszą ofertę

Katalog 2022 / 2023Poznaj naszą ofertę

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” pragniemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku:

 1. Administratorem danych osobowych Pracowników, Klientów i Kontrahentów Firmy PHU Clean jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Clean; ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom, NIP 498-018-72-96, REGON 240661974. Dane kontaktowe firmy: tel. +48 32 307 13 8, adres e-mail: biuro@phuclean.pl.
 2. W Firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla administratorów i podmiotów przetwarzających nie jest konieczne dla firm prywatnych nieprzetwarzających danych na dużą skalę.
 3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług handlowych, zaopatrzeniowych, reklamacyjnych, korespondencyjnych, kadrowych, księgowych. Przetwarzanie to zgodne jest z art. 6. Ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych i jest niezbędne do wykonania w/w usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia sprzedaży, usług i księgowości. Firma PHU Clean nie jest Administratorem danych osobowych, które są niepotrzebne w w/w procesach.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usług lub trwania współpracy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. PHU Clean może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym PHU Clean w działaniach handlowych i usługowych tj. podmiotom wykonującym dla PHU Clean usługi: transportowe, płatnicze,księgowe, handlowe, informatyczne, audytowe, konsultingowe.
  Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające działają według procedur i zasad zgodnymi z rozporządzeniem chroniąc przy tym Państwa dane.
 6. Informacje marketingowe rozpowszechniane są wśród klientów na podstawie wyrażonej zgody na formularzu przygotowanym przez Firmę.
 7. Dane pracowników przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. Kodeks Pracy i te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania danych przez Firmę przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy Firma posiada poprzez wyrażone zgody i przetwarzane są przez czas prowadzenia rekrutacji. Jeśli kandydat o pracę wyrazi zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji Firma może zatrzymać dane na okres jednego roku.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Nasi partnerzy